Posted by: krutassanee | พฤษภาคม 16, 2013

การจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2556

ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาสุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา  2556  ได้ที่……..

http://krutassanee2013.wordpress.com

header2013

Advertisements
Posted by: krutassanee | กุมภาพันธ์ 21, 2013

ส่งท้ายการเรียนการสอนสุขศึกษา ม.3

และสุดท้าย…..ก่อนสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้น ม.3 ในปีการศึกษา2555 นี้

ความรู้ที่ครูบรรจงมอบให้ อบรมสั่งสอน ดุบ้างในบ้างครั้ง จะไม่เกิดประโยชน์ถ้านักเรียนไม่นำไปปฏิบัติ เราคงไม่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานสุขศึกษา ซึ่งทุกกิจกรรมที่พวกเราร่วมกันเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่นักเรียนทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม จะไม่มีใครดูแลตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวของเราเอง อย่าลืมนะคะ มีความสุขทุกครั้งกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวินาที ที่เป็นของเราเอง

“สุขกับชีวิต ด้วยความคิดที่งดงาม”

รักและห่วงใยลูกศิษย์ทุกคนเสมอ
ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ

มีปัญหาสุขภาพ ปรึกษา ได้ที่นี่ค่ะ คลิกเลย

ผ่านไปอีกปีแล้วนะคะ  สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งที่ 62 และแล้วผลงานของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเพื่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  ก็นำความสำเร็จกลับมาสู่ พวกเรา เพื่อนๆ ครู โรงเรียน และชุมชน  ในฐานะเหรียญทอง เหรียญที่ 2 (น่าชื่นชมจริงๆ)

IMG_1354_resize IMG_1413_resize IMG_1424_resize IMG_1455_resize

“อโรคยา ปรมาลาภา  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

 

Posted by: krutassanee | ธันวาคม 17, 2012

ทบทวนสาระที่ 2

สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ ๒.๑      เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

คำชี้แจง   1. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากลิ้งค์ที่ครูได้วางไว้ให้อย่างละเอียด  โดยให้นักเรียนเริ่มศึกษาจากข้อที่ 1 ก่อน
                   2. เมื่อนักเรียนอ่านจบข้อที่ 1 แล้ว ให้นักเรียนแสดงความรู้ที่นักเรียนอ่านโดยการสรุปเนื่้อหาสำคัญ ลงในช่อง ” ความเห็น ” 
                   3. เมื่อลงมือทำข้อที่ 1เสร็จแล้ว  จึงเริ่มทำข้อที่ 2  ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ตามลำดับค่ะ 

ข้อ 1  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงทาง อารมณ์ สังคม  คลิกที่นี่

พัฒนาการทางเพศ  คลิกที่นี่

ข้อ  2  ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ทักษะการปฏิเสธ  คลิกที่นี่

ข้อ  3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

เจตคติในเรื่องเพศ  คลิกที่นี่

ข้อ  4  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   คลิกที่นี่

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   คลิกที่นี่

โรคเอดส์  คลิกที่นี่

การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์   คลิกที่นี่

ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม    คลิกที่นี่

 

 

Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 20, 2012

ทบทวนสาระที่1

เตรียมตัวสอบ O-NET จ้า

นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ที่ครูมอบหมายและทำกิจกรรมตามเนื่อหาในแต่ละเรื่องให้เรียบร้อย 
ดังต่อไปนี้

เนื้อหาที่ศึกษา  เรื่อง

1.  ระบบประสาทและพัฒนาการวัยรุ่น  คลิกที่นี่

2.  การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  คลิกที่นี่

3.  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  คลิกที่นี่

4. สื่อและพัฒนาการของวัยรุ่น  คลิกที่นี่

ทำงานให้เสร็จนะจ๊ะ  ใครไม่ทำงานแจกขนมเปี๊ยะจ้า 
นักเรียนคนใดทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  กรุณาลงชื่อลงในช่อง ” ให้ความเห็น ” ด้วยนะคะว่าทำงานเรียบร้อยแล้ว

Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 20, 2012

สื่อกับพัฒนาการของวัยรุ่น

ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นของตนเองในฐานะที่เป็นวัยรุ่นที่มีต่อสื่อในสังคมปัจจุบันลงในช่อง  ” ให้ความเห็น ” อย่างน้อย 10  บรรทัด  ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ  ใช้เวลาประมาณ  20  นาที

บทความเรื่อง  วัยรุ่นกับสื่อ  ภาพสะท้อนของผู้ใหญ่ในอนาคต

วัยรุ่นควรรับและใช้สื่ออย่างไรเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต

วัยรุ่นควรเปิดรับและใช้สื่ออย่างหลากหลาย ตรงกับความสนใจของตนเองมากกว่าเปิดรับตามกระแส และควรนำเอาสิ่งดีๆทีได้จากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ เข้าใจธรรมชาติและจุดประสงค์ของสื่อ รวมถึงการรู้จักควบคุมจิตใจของตนเองในการรับและใช้สื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้วัยรุ่นต้องระมัดระวังการใช้สื่อออนไลน์ ควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลที่เราไม่รู้จัก ทั้งนี้ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่นต้องคอยแนะนำการเลือกรับสื่อ ต้องเข้าใจ เข้าถึง ตามทัน และรู้เท่าทันสื่อเช่นเดียวกัน

  คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความ

Older Posts »

หมวดหมู่