Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 17, 2012

ระบบประสาทและพัฒนาการวัยรุ่น

นักเรียนศึกษาเนื่้อหาตามสาระการเรียนรู้  พร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านลงในช่อง  “ให้ความเห็น” มาอย่างน้อย8บรรทัดให้ได้ใจความสำคัญ  ใช้เวลาศึกษาประมาณ  20  นาที

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระการเรียนรู้
ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ

ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้

ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบประสาท ( Nervous System ) ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย

1. ระบบประสาทส่วนกลาง ( Central Nervous System ) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ซึ้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 สมอง ( Brain ) เป็นอวัยวะที่สำคัญและสลับซับซ้อนมาก ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อที่มีที่มีความอ่อนนุ่ม บรรจุอยู่ในกะโหลกศรีษะ มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของระบบประสาทส่วนกลาง สมองจะเริ่มเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดา พอช่วงอายุ 1- 9 ปี สมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ 18 – 20 ปี โดยสมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีมีหน้าที่แตกต่างกัน

1.2 ไขสันหลัง ( Spinal Cord ) เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง อยู่ภายในช่องกระดูกสันหลังตลอดความยาวของลำตัว ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นตัวเชื่อมระหว่างอวัยวะความรู้สึกไปยังสมอง และส่งความรู้สึกจากสมองไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะและส่วนต่างๆ ที่มีเส้นประสาทไขสันหลังต่อสมอง

2 . ระบบประสาทส่วนปลาย ( Peripheral Nervous System ) เป็นระบบประสาทที่เชื่อมต่อจากส่วนต่างๆ ของสมองและไขสันหลัง ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งประกอบด้วย

2.1 ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง

1. เส้นประสาทสมอง มี 12 คู่ ทอดออกจากพื้นล่างของสมอง ผ่านไปยังรูต่างๆ ที่พื้นของกะโหลกศรีษะ โดยเส้นประสาทสมองบางคู่จะทำหน้าที่รับความรู้สึก บางคู่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และบางคู่จะทำหน้าที่รวม คือ ทั้งรับความรู้สึกและทำการเคลื่อนไหว

2. เส้นประสาทไขสันหลัง เป็นเส้นประสาทที่ออกจากสันหลัง มีจำนวนทั้งหมด 31 คู่ ทุกคู่จะทำหน้าที่รวมคือ ทั้งรับความรู้สึกและทำการเคลื่อนไหว

2.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ ( Automomic Nerve System ) เป็นระบบประสาทที่ทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจการบังคับ และควบคุมของจิตใจ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ควบคุมการไหลเวียนของโลหิต การย่อยอาหาร การหายใจ การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ระบบประสาทซิมพาเทติก ( Sympathetic Nerve System ) เป็นระบบประสาทที่มีการทำงานแบบเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ในขณะตื่นเต้น ประสบภาวะฉุกเฉิน หรือในระยะเจ็บป่วย โดยจะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว รูม่านตาขยาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายต่อสถานการณ์นั้นๆ

2. ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ( Parasympathetic Nerve System ) เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ ก้นกบ และเมดัลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata ) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน เส้นเลือดและต่อมต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้ เช่น ทำให้หัวใจเต้นชช้าลง เส้นเลือดคลายตัว ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ร่างกายทำงานมากเกินไป

ระบบประสาทอัตโนมัติท้ัง 2 ส่วนนี้ จะทำหน้าที่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามเสมอ เช่น ระบบประสาทซิมพาเทติกจะทำหน้าที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว แต่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทำหน้าที่ให้หัวใจเต้นช้าลง ทั้งนี้เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

ขอบคุณที่มา  http://www.thaigoodview.com/node/97183

สาระการเรียนรู้
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดีวยกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน

. การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายที่สำศัญๆคือในเรื่องของโครงกระดูกส่วน สูง น้ำหนัก ตลอดจนต่อมไร้ท่อต่างๆดังนี้

) การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก เมื่อเด็กอายุ ๑๓-๑๔ ปี กระดูกจะแข็งแรงขึ้นการเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตด้านอื่นๆของร่างกาย เด็กชายที่มีอายุ ๑๔ ปีไปแล้ว จะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่าเด็กหญิง แต่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่า และเมื่อถึงขั้นที่วุฒิภาวะทางเพศ ก็จะมีกระดูกข้อมือทีทมีพัฒนาการเท่ากัน ทั้งในเรื่องของความหนาแน่นและความแข็งของกระดูก อวัยวะต่างๆ เริ่มเครือนไหว และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

)ส่วยสูงและน้ำหนัก เด็กอายุ ๑๔ ปี ส่วยใหญ่มีขนาดรูปร่างขยาดขึ้นเห็นได้ชัดเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตทางส่วยสูงอย่างรวยเร็วที่สุด เด็กจะเริ่มเกิดความกังวลในเรื่องส่วนสูงของตนเองมากขึ้น ส่วนในเรื่องน้ำหนักนั้น ในวัยรุ้นตอนต้น เด็กหญิงจะเริ่มหนักกว่าเด็กชายเล็ก และพอถึงวัยรุ่นกลางเด็กชายจะเริ่มมีน้ำหนักมากกว่าเด็กหญิง และจะรักษาระดับน้ำหนักที่มากกว่าเด้กหญิงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่

)ต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆที่จะช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น

ซึ่งมีดังนี้

๓.๑) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นต่อมเล็ก มีคู่หนึ่งบนส่วนคอมีหน้าที่พิเศษในการเก็บธาตุไอโอดีน ซึ่งนำมาสร้างฮอร์โมน ที่มีชื่อว่า ไทยอกซิน (Thyroxin)เพื่อทำหน้าที่เผาผลาญอาหารในร่างกาย และมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายด้วย

๓.๒) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland) เป็นต่อมเล็กๆ๔ต่อม อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูก

๓.๓) ต่อมพิทูอิทารี (Pituitary gland) เป็นต่อมเล็กๆอยู่ใต้สมอง ซึ่งถ้าทำงานน้อยไป จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเตี๋ยแคระ แต่หากทำงานมากไป จะทำให้มีร่างกายใหญ่โตกว่าปกติ

๓.๔) ต่อมแอดรีนัล (Adrenal giand) ต่อมนี้อยู่เหนือไตแต่ละข้าง มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่า แอดรีนาลีน (Adrenalin)ซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรง มีความดังโลหิตสูงขึ้น

๓.๕) ต่อมเพศ (Sex of Goanad gland) หลังจากเด็กเข้าสู้วัยรุ่น อวัยวะเพศของชายและหญิงเริ่มผลิตเซลล์สืบพันธ์ นั่นคือ อวัยวะเพศชายจะผลิตตัวอสุจิ และอวัยวะเพศหญิงจะผลิตไข่นอกจากนี้ต่อมเพสยังผลิตฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดพัฒนาการของลักษณะที่แสดงเพศหญิงและเพศชายอีกด้วย

๓.๖) ต่อมไทมัส และต่อมไพเนียล (Thymus and Pineal gland) ต่อมไทมัสตั้งอยู่เหนือหัวใจ ส่วนต่อมไพเนียลตั้งอยู่ใกล้กับมันสมอง โดยมีหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานปและสร้างอวัยวะเพศให้ถึงขั้นวุฒิภาวะในระหว่างวัยเด็ก

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่นแปลงทางด้านร่างกายหลายอย่าง และจะมีลักษณะเพศขั้นที่สองเกิดขึ้นเช่น วัยรุ่นหญิงจะมีหน้าอก แขนขากลมกลึง สะโพกผาย มีขนที่อวัยวะเพศ เป็นต้น ในขณะที่วัยรุ่นชาย จะมีรูปร่างขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น มีหนวดเครา มีขนที่หน้าแข้งและที่อวัยวะเพศ เสียงแตกห้าว เป็นต้น

๒ พัฒนาการทางด้านอารมณ์

การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อแบบปผนทางอารรมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยนี้จะมีอารรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งที่เป็นไปในด้านบวงและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเนวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว และไม่มั่นคงในทางอารมณ์ โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง จนอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นไปแบบ พายุบุแคม

ขอบคุณที่มา  http://www.thaigoodview.com/node/50851

Advertisements

Responses

 1. พิชญะ สุทธิเดช

  • วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายที่สำศัญๆคือในเรื่องของโครงกระดูกส่วน สูง น้ำหนัก ตลอดจนต่อมไร้ท่อต่างวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่นระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้

 2. ภาณุพงศ์ รักเชื้อ

  • ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

   วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดีวยกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วย

 3. pratharn somasee

  • ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้

   ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

   ระบบประสาท ( Nervous System ) ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย

 4. การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อแบบปผนทางอารรมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยนี้จะมีอารรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งที่เป็นไปในด้านบวงและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเนวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว และไม่มั่นคงในทางอารมณ์ โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง จนอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นไปแบบ พายุบุแคม

 5. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดีวยกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วย

 6. ตั้งใจทำงานให้เรียบร้อย สรุปเป็นความรู้ให้ชัดเจน

 7. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ระบบประสาท ( Nervous System ) ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กันการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อแบบปผนทางอารรมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยนี้จะมีอารรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งที่เป็นไปในด้านบวงและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเนวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว เป็นต้น

 8. วัยรุ่นทุกคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัว เด็กทุกคนก็ต้องการ การดุแล

 9. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ระบบประสาท ( Nervous System ) ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กันการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก

 10. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดีวยกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วย

 11. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

 12. ระบบต่างต่างของร่างกายล้วนแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเพราะอวัยวะมีความจำเป็นต่อร่างกาย ทั้งนั้นแต่ระบบที่มีการเปลื่ยนแปลงทางร่างกายและการเจริญเติบโตของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดคือ ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ
  วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบทำร้ายตัวเองเพราะควาเครียดและการเปลื่ยน

  แปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น และวัยรุ่นมีความเครียดอาจจะเกิดจากสาเหตุ พ่อแม่ไม่ดูแลเอาใจใส่และปล่อยละเลยไม่ดูและบางครั้งอาจเกิดจากสาเหตุด้านความรัก

 13. ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่นการทำงานของระบบต่างๆว่ามีความสำคัญกันไม่สามารถเเยกออกจากกันได้ระบบทุกระบบในร่างกาย
  ล้วนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตเเละพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะช่วงในวัยรุ่น
  ระบบประสาทเป็นระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆทุกระบบในร่างกายให้สัมพันธ์กันเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเเวดล้อม
  สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญเเละสลับซับซ้อนประกอบด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อที่มีที่มีความอ่อนนุ่ม บรรจุอยู่ในกะโหลกศรีษะ มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของระบบประสาทส่วนกลาง สมองจะเริ่มเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดา พอช่วงอายุ 1- 9 ปี สมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 14. การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อแบบปผนทางอารรมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยนี้จะมีอารรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งที่เป็นไปในด้านบวงและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเนวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว และไม่มั่นคงในทางอารมณ์ โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง จนอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นไปแบบ พายุบุแคม

 15. ระบบประสาท มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่ระบบที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทป็นระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานต่างๆ
  โดยแบ่งเป็นสองระบบคืส่วนกลาง ส่วนปลาย ระบบส่วนกลางประกอบด้วย
  สมอง ไขสันหลัง
  ระบบส่วนปลาย ประกอบด้วยระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
  ระบบประสาทอัตโนมัติ
  การเจริญเติบโต และการพัฒนาการของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจเป็นต้น มีการพัฒนาของโครงกระดูกส่วน สูง น้ำหนัก ตลอดจนต่อมไร้ท่อ การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก คือกระดูกจะแข็งแรงขึ้น ส่วน ส่วนสูงและนำหนักก็จะเพิ่มตามสัดส่วนของการเจริญเติบโต
  พัฒนาทางด้านอารมณ์ วัยรุ่นจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัด เช่นหงุดหงิดง่าย กล้าแสดงออก อยากรู้อยากลอง อ่อนไหว รักอิสระ เป็นต้น

 16. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายระบบทุกระบบในร่างกายล้วนแต่มีความสําคัญต่อร่างกายกันทั้งนั้นแต่ระบบที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวัยร่นมากที่สุดก็คือระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความคิด เชาว์ปัญญา ศีลธรรมและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทําให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู้จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดียวกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วย

 17. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังหาวกับเรื่องสุขภาพทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ วัยรุ่นมีอารมณ์ที่แปลปวนง่าย ใจร้อนและขี้หงุดหงิดกับเรื่องต่างๆที่เค้าทำไม่ได้ก็จะมีอารมณ์ใจร้อนมากขึ้น
  ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็จะมีน้ำเสียงใหญ่ขึ้น อกก็ขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อก็จะที่ขยายใหญ่ขึ้น
  ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ
  เดียวนี้วัยรุ่นเป็นวัยที่เบื่ออาหารได้ง่าย และเป็นวัยที่ติดเกมส์มากกว่าวัยอื่น
  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านต่างๆทั้งด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา ความคิด ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศที่จะนำไปสู่เรื่องความรักความเข้าใจกับปัญหาของวัยรุ่นวัยรุ่นจะต้องรู้จักการปลูกฝังความคิดและถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนที่อยากรู้ในเรื่องต่างๆที่พวกเข้าอยากรู้และสงสัยอยู่

 18. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อระบบการทำงานต่างๆ
  ระบบทุกระบบล้วนแต่มีสำคัญต่อร่งกายระบบประสาทระบบประสาทเป็นระบบควบคุมการทำงานทุกส่วนของร่างกาย
  สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญมากและสลับซับซ้อนประกอบไปด้วยความอ่อนนุ่มมากปัจจุอยู่ในกะโหลกไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางอยู่ด้านหลังกระดูกสันหลัง
  พัฒนาการทางด้านอารมณ์
  วัยรุ่นทุกคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัว

 19. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อจะเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายที่เรามองไม่เห็นมันเป็นอวัยวะสำคัญทั้งนั้นทำให้พัฒนาการของวัยรุ่นได้มีการเจริญเติบโตตามวัยโดยเฉพาะการเจริญเติบโตแบบเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ก็จะเจริญเติบโตแบบเด็กก่อนเด็กก็จะเร่มมีฟันขึ้นในช่วง6เดือนขึ้นไปการเจริญเติบโตแบบวัยรุ่นก็จะเริมจากการที่ผู้ชายมีเสียงแตกห้าว ไหล่ขยาย มีขนขึ้นตามรักแร้ ขา แขน และอวัยวะเพศ ผู้หญิงจะมีการเจรฺญเติมโตคือ การที่มีนำหนักเพิ่มขึ้นส่วนสูงเพิ่มขึ้นมีขนขึ้นตามอวัยวะเพศเป็นต้น

 20. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทีมีผลต่อสุขภาพของไวรุ่นย่อมส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย 1. ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลังซึ่งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 2. ระบบประสาทส่วนปลาย เป็นระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับระบบต่างๆของสมองและไขสันหลัง ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งประกอบด้วย 2.1 ประสาทสมองและไขสันหลัง เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง 2.2ระบบประสาทอัตโนมัติ แบ่งออก 2 ส่วน 1.ระบบประสาทซิมพาเทติก 2. ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

 21. ระบบประสาทมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่ระบบสัคัญต่อการเจริญเติบโตระบบประสาทและต่อมไท้รอย และระบบประสาทเป็นระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานต่างฯโดยแบ่งออกเป็นสองระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานต่างฯโดยแบ่งออกเป็น2ระบบระบบส่วนกลางส่วนกลางระบบส่วนปลายประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังระบบส่วนปลายประกอบไปด้วยระบบประสาทสมอง

 22. การเปลียนเเปลงของวัยรุ่น ได้พัฒนาในทุกด้านทั่งทางจิตใจ ร่างกาย อารมร์ สังคม
  และสติปัญญา ความคิด พัทนาการทางเพศที่จะทำให้เจริญเติบโต
  และยังช้วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความห่วงไย ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไปเพราะอาจทำไห้เกิดความรุนแรงกับยาตหรืผุ้ใหญ่ในบ้าน
  เราควรจะพุดไม่มากจะได้ไม่เกิดอันตลาย

 23. ความสำคัญของระบบประสาท ระบบประสาทแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนกลางและส่วนปลายระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง1 สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอายุ 18 – 20 ปีและ การพัฒนาการของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจเป็นต้นและยังมีการพัฒนาของโครงกระดูก และน้ำหนัก ส่วนสูง

 24. วัยส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนทางด้านร่างกายและเพศอย่างเห็นใด้ชัด วัยรุ่นส่วนจะกําลังหาวกับเรื่องเพศ กล้ามเนื้อก็จะที่ขยายใหญ่ขึ้น
  และเป็นวัยที่ติดเกมส์มากกว่าวัยอื่น
  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านต่างๆทั้งด้านอารมณ์ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจเป็นต้น มีการพัฒนาของโครงกระดูกส่วน สูง น้ำหนัก ตลอดจนต่อมไร้ท่อ การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก คือกระดูกจะแข็งแรงขึ้น ส่วน ส่วนสูงและนำหนักก็จะเพิ่มตามสัดส่วนของการเจริญเติบโต

 25. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ . ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ซึ้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำ.1 ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง

  1. เส้นประสาทสมอง มี 12 คู่ ทอดออกจากพื้นล่างของสมอง ผ่านไปยังรูต่างๆ ที่พื้นของกะโหลกศรีษะ โดยเส้นประสาทสมองบางคู่จะทำหน้าที่รับความรู้สึก บางคู่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และบางคู่จะทำหน้าที่รวม คือ ทั้งรับความรู้สึกและทำการเคลื่อนไหว

  งานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 26. วัยรุ่นส่วนใหญ่จะเกิดการเปลื่ยนแปลงทางด้านร่างกายโดยเฉพาะเพศชายส่วนใหญ่เสียงจะแตกใหญ่มีขนขึ้นที่รักแร การเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์
  วัยรุ่นจะมีอารมเป็นใหญ่เข้าใจกับเด็กวัยรุ่นรู้จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับวัยรุ่นสังคมไทยพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่มากขึ้นพัฒนาทางด้านอารม เช่น มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย ไม่กล้าแสดงออก เป็นต้น

 27. การดำรงชีวีตของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายถ้าร่างกายส่วนใดส่วนหนึงย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้
  ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ระบบปประสาทแบ่งออกเป็น 2.ประเภทประเภทที่หนึ่งคือ ระบบประสาทส่วนกลาง และประสาทส่วนปราย
  ยกตัวอย่างเช่น ระบบประสาทส่วนกลางมีประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง
  ระบบประสาทส่วนปลายเชื่อมต่อจากสมองและไขสันหลังเป็นใจกลางสำคัญ
  ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง เส้นประสาทสมองมี12คู่ เส้นประสาทไขสันหลัง
  มีจำนวนทั้งหมด31คู่

 28. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพของวัยรุ้น เเละ การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเราจะมีความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถเเยกอกจากกันได้เเละการดำเนินชีวิตของมนูษย์ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้

 29. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อ1. ระบบประสาทส่วนกลาง ( Central Nervous System ) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ซึ้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

 30. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อการทำงานระบบต่างในร่างกายของคนเราความสันพันธ์กันระบบทุกระบบของร่างกายมีคาวมสำคัญทุกระบบแต่ระบบที่มีความสำคัญการเจริญเติบโตของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงหนึ่ง

 31. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำด้วยการให้ความรัก กับเด็กๆวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป

 32. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีความสัมพันธ์ ไม่สามารถที่จะเเยกออกจากกันได้ และการดำรงของชีวิตของมนูษย์วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อาร์มณ์ สังคม

 33. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น

 34. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้
  o วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดีวยกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วย

 35. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาได้

 36. การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อแบบปผนทางอารรมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก เด็กในวัยนี้จะมีอารรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งที่เป็นไปในด้านบวงและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเนวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว และไม่มั่นคงในทางอารมณ์ โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง จนอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นไปแบบ พายุบุแคม

 37. ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้

 38. ระบบประสาทส่วนประกอบด้วย สมองและไข้สันหลังเป็นอวัยวะส่วนกลางชึ่งทำให้ร่างกายของคนเรา ทำงานได้ที่และอวัยวะส่วนต่างๆได้ทำงาน

 39. สาระที่1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อทางอารมณ์ของวัยรุ้นเด็กวัยรุ้นส่วนใหญ่จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และมีความคิดที่แตกต่างในทั้งด้านบวกและด้านลบ มีจินตนาการมีความกล้าแสดงออก โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง

 40. ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

 41. การเปลี่ยนแปลงระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุม
  การทำงานของส่วนต่างๆทุกระบบในร่างกายให้
  ประสาทสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงต่อนไทรอยด์
  เป็นต่อมเล็ก มีคู่หนึ่งส่วนคอมีหน้าที่พิเศษในการ
  เก็บธาตุไอโอดีน ซึ่งนำมาสร้างฮอร์โมนที่มีชื่อว่า
  ไทยอกซิก เพื่อทำหน้าที่เผาผลาญอาหารใน
  ร่างกายและมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายด้วย

 42. สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  การเปลื่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งภายนอก
  กระทบต่อทางอารมณ์ของวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
  ง่าย และมีความกล้าแสดงออก โดยอารมณ์ที่เกิด
  ขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุ่นแรง

 43. […] 1.  ระบบประสาทและพัฒนาการวัยรุ่น  คลิกที่นี่ […]

 44. ึััััระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถดำรงชีวิตอยูููููููููุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ ระบบส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปราย

 45. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสำคัญในช่วงของมนุษย์ เนื่องจากเป็ช่วงรอย่อระหว่างการเป็นเด็กกับผู้ใหญ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มาก โดยเฉพาะในเรื่อง
  ของการเจริญเติบโตและพันาการต่างๆ ซึ่งทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อนั้นถือเป็นปัจจัยภายในร่างกายที่สำคัญ แลมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

 46. วัยรุ่ คือ ช่องชีวิตของมนุษย์ที่มีการเปลี่่่่่่่่ยนแปลงด้านต่าง มากมายโดยเฉาะใน
  เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งประสาทถือว่าได้เป็นการปัจจัยที่ผล
  อย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่าง ของวัยรุ่น

 47. ความสํําคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาของวัยรุ่น


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: