Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 18, 2012

การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนศึกษาเนื่้อหาตามสาระการเรียนรู้ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 25 นาที

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

       การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบางคนเจริญเติบโตช้า บางคนเจริญเติบโตเร็วและในขณะที่บางคนมีการเจริญเติบโตที่สมวัย

ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตุ่มไรท่อ ซึ่งควบคุมกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่เราสามารถสังเกตได้ มีดังนี้
              ๑.มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำหนัก ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น  ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทัน จึงส่งผลให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ได้ง่าย
              ๒.เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ ในวัยรุ่นชายจะมีการเคลื่อนตัวของอสุจิ ที่เรียกว่าฝันเปียก ส่วนในวัยรุ่นหญิงนั้นจะมีประจำเดือนตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะของเพศหญิงและเพศชาย
              ๓.เริ่มมีการคนค้นหาตัวเอง โดยมีแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ ชอบเก็บตัวอยู่ตามลำพังเมื่ออยู่บ้าน แต่ชอบร่วมกลุ่มเมื่ออยู่กับเพื่อน ซึ่งในวัยรุ่นนี้เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก และในขณะเดียวกันการเชื่อฟังพ่อแม่ก็ลดน้อยลง
              ๔.เริ่มมีจิจารณญาณในการคิดและการตัดสินใจมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีไม่ดี
              ๕.ยึดตัวเองเป็นสำคัญ มีความคิด ความเข้าใจที่เป็นตัวเองมากขึ้น มักต่อต้านในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมจนทำให้บางครั้งเป็นผลทำให้เกิดช่องระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
การที่วัยรุ่นมีการแตกต่างกันในการเจริญเติบโตและพัฒนาการนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑)ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของมนุษย์ แล้วส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ประกอบด้วย
๑.๑ พันธุกรรม เป็นการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน ทำให้มนุษย์มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปดังพันธุกรรมจึงเป็นเครื่องกำหนดขอบเขต ลักษณะ และความสามารถของบุคคลซึ่งลักษณะทั่วไปของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มี ๒ ลักษณะซึ่งแยกแล้วได้ดังนี้
             ๑. ลักษณะทางกาย
๑.สัดส่วนของร่างกาย ความสูงหรือความเตี้ย รูปลักษณะภายนอก เช่น ผมหยิก ตาเล็ก สีของตา สีของผม ผิวขาว-ดำ เป็นต้น
๒.กลุ่มเลือดที่แตกต่างกันไป เช่น A,B,O และ AB เป็นต้น
๓.เพศ ซึ่งการเป็นเพศชายหรือหญิงนั้น ขึ้นอยู่กับโคโมโซม ที่ ได้รับจากพ่อแม่
๔.ความผิดปกติและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรค โลหิตจางโรคด่างขาว โรคผิวหนังเกล็ดปลา เป็นต้น

              ๒. ลักษณะทางสติปัญญา
พบว่าเด็กที่เกิดในตระกูลที่มีระดับสติปัญญาต่ำจะมีแนวโน้มของเชาว์ปัญญาที่ต่ำไปด้วย แต่ก็ไม่เสมอไปทุกราย เนื่องจากพบว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การกระตุ้น และการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก จะช่วยในการเพิ่มสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นได้
๑.๒ พื้นฐานทางอารมณ์ จิตใจ
พบวาบุคคลที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ จิตใจที่มั่งคง จะทำให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย สังคม บุคลิกภาพ หรือสติปัญญา โดยอารมณ์นั้นเป็นผลเนื่องมากจากพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมภายนอกประกอบกัน ดั้งนั้นวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนต่างๆ ภายในร่างกาย ค่อนค่างมาก จึงเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการขึ้นลงของอารมณ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไม่สามารถปรับพื้นฐานของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ในที่สุด
๒.) ปัจจัยภายนอก
หมายถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายทั้งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ หรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
๒.๑ การอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพภายในครอบครัว  เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการด้านต่างๆของมนุษย์ โดยเริ่มตั่งแต่วัยทารก วัยเด็ก จนกระทั่งถึงวัยรุ่นเนื่องจากมีการซึมซับสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง และการอยู่ในครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูที่ดี มีความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจ ก็จะทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมทั้งวุฒิภาวะทางดานร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนมีพัฒนาที่สมวัย สามารถใช้ชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่ถ้าหากครอบครัวขาดความอบรมเลี้ยงดูและมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การมั่วสุ่มของวัยรุ่น การเสพสารเสพติดหรือกามมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
๒.๒  สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในทุกด้าน หากมนุษย์อาศัยอยู่ในสภาพสังคมที่ดี เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ก็จะทำให้มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย และมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และด้านอื่นๆ ดีตามไปด้วย แต่ถ้าต้องการเผชิญอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในชุมชนที่เสื่อมโทรม ครอบครัวแตกแยก ก็จะส่งผลให้เจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ ดำเนินไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร
๒.๓ อาหารที่บริโภค มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นนั้น เป็นวัยที่ต้องการสารอาหารต่างๆ ที่ครบถ้วนทั้ง ๕ หมู่ และในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยทำให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย
๒.๔ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย จะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย โดยช่วยในการเสริมสร้างกระดูกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสริมสร้างจิตใจให้แจ่มใสร่าเริงอันเป็นผลทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไป
๒.๕ การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ หยุดชะงักทั้งในลักษณะชั่วคราวหรือถาวรซึ่งอาจทำให้เกิดความพิการของร่างกายเกิดผลกระทบทางอารมณ์ของผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้างโดยวัยรุ่นนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุได้ค่อนข้างมากเนื่องจากมีความคึกคะนองชอบเสี่ยง ชอบท้าทาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้โดยง่ายจึงควรต้องมีความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพและสวัสดิ์ภาพของตนเองมากเป็นพิเศษ 

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของคนเหล่านั้นจะพิจารณาจากน้ำหนักตัวและส่วนสูงเป็นหลักซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นในแต่ละคนว่ามีการเจริญเติบโตหรือมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรเป็นหรือไม่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นก็จะประเมินได้ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาทางสุขภาพโดยจะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ต่อเนื่องเหมาะสมกับเพศและวัยต่อไปสำหรับเกณฑ์มาตรฐานนี้จะมีการจัดทำขึ้นเป็นระยะๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพจริงของเด็กไทยซึ่งมีอยู่ ๒ รูปแบบ คือ
๒.๑) เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลตัวเลข
เป็นการแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขว่าในกลุ่มอายุต่างๆนั้นควรมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในระดับจึงจะเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้กล่าวถึงน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นโดยนับตั้งแต่อายุ ๗-๑๓ ปีเป็นสำคัญเนื่องจากเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันมาโดยดูได้ดังตารางการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้ไม่ได้จัดทำเพียงครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปแต่จะมีการจัดทำเป็นระยะๆเพราะอัตราการเจริญเติบโตของเด็กไทยมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการรณรงค์ให้เด็กดื่มนมหรือมีการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อดังนั้นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของน้ำหนักและส่วนสูงจึงต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการเจริญเติบโตที่เป็นปัจจุบันของไทย
คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์มาตรฐาน

๒.๒) เกณฑ์มาตรฐานการที่เป็นกราฟ
และเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต
เป็นการนำข้อมูลตัวเลขมาแสดงด้วยกราฟโดยการจุดข้อมูลต่างๆลงบนกราฟแล้วเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละจุดเพื่อแสดงระดับการเจริญเติบโตและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชายและหญิง อายุ ๕-๑๘ ปี เพื่อใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์มาตรฐานหญิง
คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์มาตรฐานชาย

เมื่อนักเรียนศึกษาความรู้แล้วให้นักเรียนทดสอบความรู้ของตนเอง  โดยการทำแบบทดสอบจากเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ ครั้งที่ 1

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ ครั้งที่ 2

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียน กรอกคะแนนของตนเองตามความเป็นจริงลงในช่อง “ให้ความเห็น” ด้วยค่ะ
อย่าลืมกรอกชื่อ และนามสกุลให้ถูกต้อง

Advertisements

Responses

 1. ภาณุพงศ์ รักเชื้อ

  • ครั้งที่1 ได้ 10 คะแนนครับ
   ครั้งที่2 ได้ 5คะแนนครับ

 2. พิชญะ สุทธิเดช

 3. pratharn somasee

  • ครั้งที่ 1 ได้ 7 คะแนน
   ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

 4. ครั้งที่่1 ได้ 6 คะแนน
  ครั้งที่่2 ได้ 6 คะแนน

 5. ครั้งที่ 1 เต็ม 15 ได้ 8
  ครั้งที่ 2 เต็ม 11 ได้ 6

 6. ครั้งที่1 ได้ 6 คะแนนคะ ครั้งที่2 ได้ 6 คะแนนคะ

 7. ครั้ง1ได้ 6 คะแนน
  ครั้ง2ได้ 3คะเนน

 8. ครั้งที่ 1 เต็ม 15 ได้ 7
  ครั้งที่ 2 เต็ม 11 ได้ 5

 9. ครั้งที่1ได้คะเเนน 6 คะเเนน
  ครั้งที่2ได้คะเเนน4คะเเนน

 10. ครั้งที่1ได้คะแนน 10 คะแนน
  ครั้งที่2ได้คะแนน 5 คะแนน

 11. ครั้งที่1ได้คะแนน 9
  ครั้งที่2 ได้คะแนน 5

 12. ครั้งที่1ได้9คะแนน คิดเป็นร้อยละ60ค่ะ
  ครั้งที่2ได้6คะแนน คิดเป็นร้อยละ54.54545455ค่ะ

 13. ครั้งที่1คะแนนเต็ม 15 ได้ 6 คะแนน
  ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 15 ได้ 9 คะแนน

 14. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตุ่มไรท่อ ซึ่งควบคุมกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่เราสามารถสังเกตได้ มีดังนี้
  ๑.มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำหนัก ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทัน จึงส่งผลให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ได้ง่าย
  ๒.เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ ในวัยรุ่นชายจะมีการเคลื่อนตัวของอสุจิ ที่เรียกว่าฝันเปียก ส่วนในวัยรุ่นหญิงนั้นจะมีประจำเดือนตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะของเพศหญิงและเพศชาย
  ๓.เริ่มมีการคนค้นหาตัวเอง โดยมีแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ

  • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตุ่มไรท่อ
   ๑.มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำหนัก ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น
   ๒.เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ ในวัยรุ่นชายจะมีการเคลื่อนตัวของอสุจิ ที่เรียกว่าฝันเปียก
   เเละ การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบางคนเจริญเติบโตช้า น้ำหนักตัวและส่วนสูงเป็นหลักซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นในแต่ละคน

 15. ครั้งที่1คะแนนเต็ม 15 ได้ 9 คะแนน
  ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 11ได้7คะแนน

 16. ครั้งที่1ได้7
  ครั้งที่2ได้5

 17. ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
  วัยรุ่นมีการเปลื่ยนแปลงของแต่ละวัย เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น การเปลื่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น นำหนัก ส่วนสูง วัยรุ่นจะเป็นวัยที่หงุดหงิดง่าย และอารมณ์แปรปวนและขี่โมโห
  ปัจจัยที่เกื่ยวข้องกับวัยรุ่น
  การที่วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตและพัฒนานั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง
  1 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยที่มีอยู่แล้วในร่างกายของมนุษย์

 18. การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบางคนเจริญเติบโตช้า บางคนเจริญเติบโตเร็วและในขณะที่บางคนมีการเจริญเติบโตที่สมวัยเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของคนเหล่านั้นจะพิจารณาจากน้ำหนักตัวและส่วนสูงเป็นหลักซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นในแต่ละคน

 19. ครั้ง ที่ 1คะแนนเต็ม 15 ได้ 5
  ครั้งที่ 2คะแนนเต็ม 11 ได้3

 20. ครั้งที่1คะแนนเต็ม15 ทําได้ 8 คะแนน
  ครั้งที่2 คะแนนเต็ม 11ทําได้ 5 คะแนน

 21. ครั้งที่1 ข้อสอบมีทั้งหมด : 15 ข้อ ได้ : 8 ข้อ

  ครั้งที่2 :ข้อสอบมี 11 ข้อ ได้5 ข้อ

 22. ครั้งที่ 1 ได้ 9 คะแนนค่ะ
  ครั้งที่ 2 ได้ 9 คะแนนค่ะ

 23. ครั้งที่1 ข้อสอบมีทั้งหมด : 15 ข้อ ได้ : 8 ข้อ

  ครั้งที่2 :ข้อสอบมี 11 ข้อ ได้5 ข้อ

 24. ครั้งที่ 1 ใด้ 9 คะแนนค่ะ
  ครั้งที่ 2 ใด้ 5 คะแนนค่ะ

 25. ครั้งที่ 1 ได้ 11 คะแนน
  ครั้งที่ 2 ได้ 5 คะแนน

 26. ครั้งที่ 1 ได้ 7 คะแนน
  ครั้งที่ 2 ได้ 5 คะแนน

 27. ๑)ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของมนุษย์ แล้วส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ประกอบด้วย
  ๑.๑ พันธุกรรม เป็นการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน ทำให้มนุษย์มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปดังพันธุกรรมจึงเป็นเครื่องกำหนดขอบเขต ลักษณะ และความสามารถของบุคคลซึ่งลักษณะทั่วไปของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มี ๒ ลักษณะซึ่งแยกแล้วได้ดังนี้

 28. ครั้งที่1ได้6คะแนน
  ครั้งที่2ได้4คะแนน

 29. ครั่งที่ 1 ได้ 7 คะเเนน
  ครั่งที่ 2 ได้ 5 คะเนน

 30. ครั่งที่ 1 ได้ 7 คะเเนน
  ครั่งที่ 2 ได้ 5 คะเนน

 31. ครั่งที่ 1 ได้ 7 คะเเนน
  ครั่งที่ 2 ได้ 5 คะเเนน

 32. ครั่งที่ 1 ได้ 7คะเเนน
  ครั่งที่ 2 ได้ 5 คะเเนน

 33. ครั้งที่ 1 ได้ 9 คะแนน
  ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

 34. ครั้งที่1 ได้ 10 คะแนนครับ
  ครั้งที่2 ได้ 4 คะแนนครับ

 35. การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป บางคนเจริญเติบโตเร็วและในขณะที่บางคนมีการเจริญที่สมไวภาวะการเจริญเติบโตสังเกตได้ดังนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว

 36. ครั้งที่1 ได้9 คะแนนจร๊า
  ครั้งที่2 ได้ 7 คะแนนจร๊า

 37. ครั้งที่1 ได้10คะแนนค่ะ
  ครั้งที่2 ได้5คะแนนค่ะ

 38. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตุ่มไรท่อ ซึ่งควบคุมกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่เราสามารถสังเกตได้
  1.มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว
  2 เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือมีวุฒิภาวะทางเพศ
  3.มมีการคนค้นหาตัวเอง โดยมีแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ
  4.เริ่มมีจิจารณญาณในการคิดและการตัดสินใจมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีไม่ดี
  5.ยึดตัวเองเป็นสำคัญ มีความคิด ความเข้าใจที่เป็นตัวเองมากขึ้น

 39. การเจริญเติบโตของร่างกายของคนเราจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในของมนุษย์บางคนเจริญเติบโตเร็วและในขณะที่บางคนมีการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่สมวัยตามวัยอันควรของมนุษย์แต่เพศหญิงจะมีการเจริญเติบโตกว่าเพศชายในช่วงอายุประมาณ 10-12ปีแต่ในช่วง12-15เพศชายจะโตเร็วกว่า
  ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตุ่มไรท่อ ซึ่งควบคุมกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่เราสามารถสังเกตได้

 40. ครั้งที่ 1 ได้ 7
  ครั้งที่ 2 ได้ 6

 41. ครั้งที่1ได้ 7
  ครั้งที่2ได้ 6

 42. การเจริญเติบโตของร่างกายของคนเรา
  จะแต่งต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจัยทั้งยังในของมนุษย์
  บางคนมีเจริญเติบโตเร็วและในขณะที่บางคน
  มีการเจริญเติบโตเร็วและอันควรของมนุษย์แต่
  เพศหญิงจะมีการเจริญเติบโตที่สมวัยตามวัย
  อันควรที่ช่วยในช่วงอายุประมาณ10-12ปี

 43. การเจริญเติบโตและพัฒาการนั้น ขึ้นอยู่กับ
  ปัจจัยภายในร่างกายสูงหรือความเตี้ย รูปลักษณะภายนอก เช่น ผมหยิก ตาเล็ก
  สีของตา สีของผม ผิวขาว-ดำ เป็นต้น
  เลือดที่แตกต่างกันไป เช่น A,B,C,O
  เพศ ซึ่งการเป็นเพศชายหรือหญิง
  นั้น ขึ้นอยู่กับโคโมโซมที่ได้รับจากพ่อแม่

 44. การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบางคนเจริญเติบโตช้า บางคนเจริญเติบโตเร็ว

  ภาวะการเจริญเติบของวัยรุ่น มีมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งสารออกมาจากต่มไรท่อ มีผลต่อการเจริญโตเราสังเกตได้ ดังนี้

  1. มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง

  2. เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เช่น วัยร่นชายการฝันเปียก วัยรุ่นหญิงการมีประจำเดือน

  3. เริ่มค้นหาตัวเอง

 45. […] 2.  การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  คลิกที่นี่ […]


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: