Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 19, 2012

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น

นักเรียนศึกษาเนื่้อหาตามสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านลงในช่อง “ให้ความเห็น” มาอย่างน้อย8บรรทัดให้ได้ใจความสำคัญ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 15 นาที

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

สาระการเรียนรู้  การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด 

Advertisements

Responses

 1. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 2. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 3. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 4. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 5. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 6. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 7. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 8. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 9. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด,ติดเกมส์ เป็นต้น

 10. วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จึงต้องมีการปรับตัวพร้อมกันหลายๆด้านเป็นวัยที่มีความยากแตกต่างจากวัยอื่น เมื่อวัยรุ่นปรับตัวได้ก็จะทำให้พัฒนาได้อย่างง่าย และสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ

 11. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นคือวัยรุ่นชอบอยู่แบบอิสสระไม่ต้องไห้ไครมายุ่งและวัยรุ่นชอบแต่งตัวแบบทันศมัยและชอบคบเพื่อนแบบหลายคนชอบเที่ยวตอนกลางคืน
  เช่น งานวันลอยกระทง เป็นต้น

 12. วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และการเจริญเติบโตด้านต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวของวัยรุ่นพร้อมๆกันหลายๆอย่าง เมื่อวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านจึงต้องมีการป้องกันปัญหาและโรคต่างๆ

 13. วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆเป็นวัยที่มีการเสียต่อเรื่องต่างๆในหลายๆด้าน และสามารถป้องกันปัญหาได้ด้วยตนเอง

 14. วัยรุ่นมีการเปลี่ยนเเปลงหลายด้านทั้งทางด้านอารมณ์ จิตใจเเละทางด้านร่างกายการเจริญเติบโตด้านต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวของวัยรุ่นวัยรุ่นมีการเสียต่อเรื่องต่างๆในหลายๆด้าน

 15. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนา

  ตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

  • การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

   วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนา

   ตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 16. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติดเราสามารถแก้ปัญหาได้

 17. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดีก็คือการเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 18. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป

 19. วัยรุ่นจะเป็นวัยที่หงุดหงิดง่ายและอารมณ์แปรปวนทำให้ต้องมีการปรัวตัวหลายด้านพร้อมกัน จึงเกิดปัญหาหลายอย่างมากมาย พ่อแม่จึงค่อยบอกค่อยๆสอนตามลำดับ วัยรุ่นก็จะปรับตัวใด้เองแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างมาทำให้วัยรุ่นหงุดหงิดง่าย

 20. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 21. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้มากการปรับตัวได้สําเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตต่อไปการเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงเป็นประโยชน์ทั้ต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมและช่วยป้องกันปัญหาต่างๆของวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหายาเสพติด

 22. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายด้าน ทั้งทางด้านอารมร์ จิตใจ ร่างกาย และสว่นอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้นเมื่อวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ และวัยรุ่นจะเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กติดยา ติดเกมส์ ติดเพ่อน จึงทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกเมื่อวัยรุ่นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก๊จะเริ่มเปลี่ยนแปลงต่อไป

 23. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน ทำไห้มีการปรับเปลี่ยนตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปันหาต่างๆ เช่น ทางอารมร์ จิตใจ ร่างกายและส่วนอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้นไปตามธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กติดยา ติดเกมส์
  ติดเพื่อน จึงทำไห้เกิดครอบครัวแตกแย้งกัน

 24. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวหลายด้านพร้อนๆกันจึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาขึ้งได้มากปั้บตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี การส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมและช่วยป้องกันปัญหาต่างๆของวัยรุ่นเช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาทางยาเสพติด

 25. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเเละเพศสัมพันธ์ทั้งทางด้านอามารณ์ จิตใจและสว่าอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้นเมื่อ วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทำธรรมชาติวัยรุ่นจะเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพ ปัญหาที่ตามมาคือการที่เด็กติดยา เด็กติดเกมจึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาขึ่น คือ ตีกันตามงานซึ่งจะเป็นพื่นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไปการเรียนรู้การพัฒนาการวัยรุ่นจึงเป็นประโยชน์ทั้งการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั่งร่างกายจิตใจและอื่น

 26. การเปลื่ยนแปลปัญหาขึ้งได้มากปั้บตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี การส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมและช่วยป้องกันปัญหาต่างๆของวัยรุ่นเช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาทางยาเสพติด

  งของวัยรุ่น

 27. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวหลายด้านพร้อนๆกันจึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาขึ้งได้มากปั้บตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดและวัยรุ่นจะเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กติดยา ติดเกมส์ ติดเพ่อน จึงทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกเมื่อวัยรุ่นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก๊จะเริ่มเปลี่ยนแปลงต่อไป

 28. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นคือวัยรุ่นชอบอยู่แบบอิสสระไม่ต้องไห้ไครมายุ่งและวัยรุ่นชอบแต่งตัวแบบทันศมัยและชอบคบเพื่อนแบบหลายคนชอบเที่ยวตอนกลางคืน
  ร่างกายและส่วนอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้นไปตามธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กติดยา ติดเกมส์
  ติดเพื่อน จึงทำไห้เกิดครอบครัวแตกแย้งกัน

 29. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นชอบแบอิสสระไม่ต้องไห้ใครมาเกียวข้องเดียวและชอบเทียวตอนกลางคืน ส่วนมากของวัยรุ่นชอบเพือนหลายคน ถ้าเป็นวัยรุ่นชายชอบเล่นยา เล่นเกม ชอบเทียว ติดหญิง ชึ่งวัยรุ่นส่วนชอบทำตัวเป็นอิสสระโดยผู้ปกครองแต่ละคนไม่ได้ดูแลพวกเขาได้ไกล้ชิดเลยได้ทำตัวเป็นอิสสระ

 30. การเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยรุนแต่ละคนแตกต่าง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง บางครั้งวัยรุนก็ชอบอยู่แบบอิสระไม่ต้องให้ใครมายุ่งและไม่ยุ่งกับใครชอบเพื่อนหลายรูปแบบ ติดเพื่อนมากเกินไปจึงทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้

 31. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกันการปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป

 32. การเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
  และสติปัญญาของวัยร่นแต่ละคนแตกต่าง โดย
  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้าน
  บวกด้านลบจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุ่นแรง
  บางครั้งวัยรุ่นก็ชอบอยู่แบบอิสระไม่ต้องให้ใคร
  มายุ่งและไม่ยุ่งกับใคร

 33. การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยร่น
  พัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่ง
  จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
  ไป การเรียนรู้พัฒนาการของวัยรุ่นจึงมี
  ประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมในวัยรุ่น
  เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพ

 34. […] 3.  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  คลิกที่นี่ […]


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: