Posted by: krutassanee | ธันวาคม 17, 2012

ทบทวนสาระที่ 2

สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ ๒.๑      เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

คำชี้แจง   1. ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากลิ้งค์ที่ครูได้วางไว้ให้อย่างละเอียด  โดยให้นักเรียนเริ่มศึกษาจากข้อที่ 1 ก่อน
                   2. เมื่อนักเรียนอ่านจบข้อที่ 1 แล้ว ให้นักเรียนแสดงความรู้ที่นักเรียนอ่านโดยการสรุปเนื่้อหาสำคัญ ลงในช่อง ” ความเห็น ” 
                   3. เมื่อลงมือทำข้อที่ 1เสร็จแล้ว  จึงเริ่มทำข้อที่ 2  ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ตามลำดับค่ะ 

ข้อ 1  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงทาง อารมณ์ สังคม  คลิกที่นี่

พัฒนาการทางเพศ  คลิกที่นี่

ข้อ  2  ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ทักษะการปฏิเสธ  คลิกที่นี่

ข้อ  3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

เจตคติในเรื่องเพศ  คลิกที่นี่

ข้อ  4  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   คลิกที่นี่

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   คลิกที่นี่

โรคเอดส์  คลิกที่นี่

การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์   คลิกที่นี่

ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม    คลิกที่นี่

 

 

Advertisements

Responses

 1. ข้อ 4 แบคทีเรีย ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง การร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย ทั้งชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือชายกับหญิง จะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตาม ล้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด โรคเอดส์ ทั้งนั้น

 2. สรุปความรู้ที่1
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยเด็กทั้งหญิงและชายจะมีความกว้างของไหล่สะโพกไกล้เคียงทำให้วัยรุ่นชายจะมีไหล่กว้างกว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความหนาของไขมันที่สะสมอยู่ในผิวหนังไกล้เคียงกันช่วงนี้กระดูกของจมูกโตขึ้นทำให้ดั้งจมูกเป็นสันขึ้นวัยรุ่นหญิงจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ1ปีก่อนมีประจำเดือน
  วัยรุ่นชายซึ่งจะเริ่มมีการเจริญเติบโตของลูกอันฑะเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ10-13ปีและจะใช้เวลานาน2-4ปีกว่าที่จะเติบโตทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 3. ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย การติดโรค การใช้ยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมการอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ยาก
  ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้งท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง
  การถามความคิดเห็น เป็นการรักษาน้ำใจผู้ชวน ถ้าคู่สนทนายอมรับคำปฏิเสธ ควรพูดคำว่า “ ขอบคุณค่ะ (ครับ) ”

 4. สรุปความรู้ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
  เกิดเนื่องจากการไม่ได้รับความอบอุ่นของครอบครัวเป็นปัจจัยหลัก
  ซึ่งอาจทำให้ท้องในวัยเรียนเป็นโรคติดต่อ และการเรียนก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากต้องมาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน

 5. สรุปความรู้ที่ 1
  พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
  ผู้ชายและผู้หญิงวัยเด็กจะมีการพัฒนาการด้านต่างๆจะมีการพัฒนาคล้ายๆกันแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นชายและหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างกันเช่นชายไหลจะขยายหญิงหน้าอกและสโพกจะขยาย และวัยรุ่นมีความอยากถูกรักและยังอยากได้ความเอาใจใส่ ความห่วงใยจากบุคคลที่มีความสำคัญต่อเด็กไม่ไจกัดว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ให้ความรักกับเราเด็กก็อยากมีความคิดหรือการตัดสินใจเป็นของตัวเอง และมีความอยากรู้ อยากลอง และทำให้คบเพื่อนนิสัยไม่ดีหรือสังคมที่ไม่ดี ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความรักความห่วงใยและคำปรึกษากับเด็ก
  โดยดิฉัน น ส เข็มพลอย พุ่มไสว

 6. สรุปความรู้ วัยรุ่นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อเจตคติเรื่องเพศ
  วัยรุ่นไทยควรปฏิบัติ ตามปัเพณี อันดีงามของวัยคือไม่ชิงสุกก่อนห่าม รักนวลสงวนตัว
  เพื่อป้องผลที่อาจตามซึ่งอาจเป็นทั้งผลดี และผลเสีย

 7. ข้อ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
  1.หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
  2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค
  3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน้ำใจ
  4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว

 8. สรุปความรู้ที่ 1
  พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
  ผู้ชายและผู้หญิงวัยเด็กจะมีการพัฒนาการด้านต่างๆจะมีการพัฒนาคล้ายๆกันแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นชายและหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างกัน

 9. สรุปความรู้ที่ 2
  ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย การติดโรค
  ประโยชน์ปฏิเสธ
  1.การอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ยาก
  2.ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้งท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง
  3.การถามความคิดเห็น เป็นการรักษาน้ำใจผู้ชวน

 10. วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
  ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น

 11. สรุปความรู้ที่ 2
  การปฎิเสธ
  ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย การติดโรค การใช้ยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

 12. ปัจจุบันเรามักพบเห็นเด็กวัยรุ่นมีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุของการเกิดปัญหาเด็กขาดความรักความอบอุ่นจากการดูแลจากผู้ปกครองไม่สนใจเอาใจใส่ขาดความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนมีปัญหาทางการเรียน ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองหรือครูและเพื่อนนักเรียนที่เรียนมาด้วยกัน โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในรูปแบบต่างๆ กับพวกที่กำลังมีเชื้อ โรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคหนองใน โรคแผลริมอ่อน และโรคหนองในเทียม ความเสมอภาคทางเพศเป็นเรื่องของการที่ชายและหญิงมีสิทธิ

 13. ขนาดและความสูง : ในวัยเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีความกว้างของไหล่และสะโพกใกล้ เคียงกัน แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชายจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด ไขมันและกล้ามเนื้อ : เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีความหนาของไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังใกล้เคียงกัน จนกระทั่งอายุประมาณ 8 ปี จะเริ่มมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นชายจะมีกำลังของกล้ามเนื้อมากกว่าวัยรุ่นผู้หญิง พละกำลังของกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้น หลังจากนั้นวัยรุ่นชายจะมีไขมันใต้ผิวหนังบางลง พร้อมๆกับมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและแข็งแรงขึ้น

 14. สรุปความรู้ที่ 4
  บทบาททางเพศกับพัฒนาการทางสังคม

  สัมพันธภาพระหว่างหญิงและชายในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นั้นจะแตกต่างไปจากวัยเด็ก เนื่องมาจากความเจริญเติบโตของลักษณะทางร่างกาย โดยเฉพาะลักษณะทางเพศที่เป็นแรงกระตุ้นให้วัยรุ่นชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความพอใจในการพบปะ สังสรรค์ ร่วมเล่น เรียน ทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อวัยรุ่นชายและหญิงเริ่มมีความสนใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะเริ่มมีการให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศที่ตนเองควรจะเป็นมากขึ้นโดยวัยรุ่นจะเลีนแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาททางเพศจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนเอง กล่าวคือ วัยรุ่นชายก็จะเลียนแบบจากพ่อ หรือพี่ชาย หรือญาติสาวที่สนิท เช่น ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญเป็นตน ในขณะที่วัยรุ่นหญิงก็จะเลียนแบบแม่ พี่สาว หรือญาติสาวที่สนิท เช่น ความนุ่มนวลอ่อนหวาน ซึ่งพฤติกรรมหรือบทบาททางเพศเหล่านี้ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม ถ้าสภาพสังคมหรือครอบคัรวที่เด็กอาศัยอยู่เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น คือมีบุคคลที่สามารถให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องได้ (แต่ถ้าไม่เป็นไปตามปกติ เด็กวัยรุ่นก็อาจที่การเบี่ยงเบนในด้านการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกัน)

  วัยรุ่นชายและหญิงจะรู้สึกอ่อนไหวกับคำพูดที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศของตนเองค่อนข้างมาก เช่น คำว่า “กะเทย” “ไม่เป็นลูกผู้ชาย” “ไม่เป็นกุลสตรี” เป็นตน เด็กที่ถูกประณามเช่นนี้ ไม่ว่าจากเพื่อนร่วมวัยหรือบุคคลต่างวัยก็ดี มักจะหาหนทางและวิธีประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมตามเพศหญิงหรือเพศชายของตน และจะไม่จำกัดว่าจะเลือกเลียนแบบเฉพาะบุคคลที่เด็กรักและพบเห็นในบ้านที่เป็นเพศเดียวกกันกับตนเท่านั้น หากแต่จะรวมไปถึงเพื่อนร่วมวัย บุคคลสำคัญต่างๆ ดารา นักร้องที่เป็นขวัญใจของตนเองมากขึ้น ซึ่งการเลียนแบบบทบาททางเพศเหล่านี้ อาจจะเหมาะสม หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรากฐานบุคลิกภาพดั้งเดิม ของเด็กวัยรุ่นด้วยเช่ยกัน

 15. สรุปความรู้ที่2
  หลักการปฎิเสธและการตักเตือน ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตัวเราไม่อยากทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัยกับตัวเรา

 16. สรุปความรู้ที่ 3
  วัยรุ่นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อเจตคติเรื่องเพศ
  วัยรุ่นไทยควรปฏิบัติ ตามปัเพณี อันดีงามของวัยคือไม่ชิงสุกก่อนห่าม รักนวลสงวนตัว
  เพื่อป้องผลที่อาจตามซึ่งอาจเป็นทั้งผลดี และผลเสีย

 17. สรุปความรู้ที่ 3
  การวัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
  ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น

 18. สรุปความรู้ที่ 3
  การวัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
  ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น

 19. สรุปความรู้ที่3
  วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
  ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่นพ่อกับแม่ทะเลาะกัน

 20. ่ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย การติดโรค การใช้ยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมการอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ยาก
  ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้งท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง
  การถามความคิดเห็น

 21. .ความรักและความห่วงใย ความรู้สึกอยากที่จะถูกรัก และยังอยากได้รับความเอาใจใส่ ห่วงใยจากบุคคลที่มีความสำคัญต่อเด็ก แต่มักจะมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ใช่การแสดงออกของพ่อแม่ที่ทำกับเขาราวกับเด็กเล็กๆ อยากทำในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วว่าดี อยากมีส่วนในการตัดสินใจ อยากที่จะทำตัวห่างจากพ่อแม่ ห่างจากคำสั่งการเจริญเติบโตในการทำงานของสมอง ทำให้เด็กวัยนี้เริ่มมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง

 22. ข้อ 4 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
  ปัจจุบัน เรามักพบเด็กวัยรุ่นมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุสำคัญมักเกิดจาก เด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มจะพบมากขึ้นในวัยรุ่นซึ่งจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน โดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันตัวเองทั้งการตั้งครรภ์และโรคติดต่อ การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อ อาการของโรค การรักษา จะเป็นขั้นแรกของการป้องกันโรค
  สายพันธุ์ของ โรคเอดส์

  เชื้อไวรัสเอดส์มีหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์หลักดั้งเดิมคือ เอชไอวี-1 (HIV-1) ซึ่งแพร่ระบาดในแถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป และแอฟริกากลาง, เอชไอวี-2 (HIV-2) พบแพร่ระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตก นอกจากนี้ยังพบสายพันธุ์อื่นๆ ที่กลายพันธุ์มาอีกมากมาย
  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญหาหนึ่ง เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งความเชื่อทางเพศที่ผิดๆ

 23. สรุปความรู้ที่ 3
  ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
  1.หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
  2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค
  3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน้ำใจ
  4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว

 24. สรุปความรู้ที่ 4

  บทบาททางเพศกับพัฒนาการทางสังคม
  สัมพันธภาพระหว่างหญิงและชายในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นั้นจะแตกต่างไปจากวัยเด็ก เนื่องมาจากความเจริญเติบโตของลักษณะทางร่างกาย โดยเฉพาะลักษณะทางเพศที่เป็นแรงกระตุ้นให้วัยรุ่นชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความพอใจในการพบปะ สังสรรค์ ร่วมเล่น เรียน ทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อวัยรุ่นชายและหญิงเริ่มมีความสนใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะเริ่มมีการให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศที่ตนเองควรจะเป็นมากขึ้นโดยวัยรุ่นจะเลีนแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาททางเพศจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนเอง กล่าวคือ วัยรุ่นชายก็จะเลียนแบบจากพ่อ หรือพี่ชาย หรือญาติสาวที่สนิท เช่น ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญเป็นตน ในขณะที่วัยรุ่นหญิงก็จะเลียนแบบแม่ พี่สาว หรือญาติสาวที่สนิท

 25. ่ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย การติดโรค การใช้ยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมการอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ยาก
  ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้งท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง
  การถามความคิดเห็น

 26. สรุปความรู้ที่4
  เรามักพบเด็กวัยรุ่นมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุสำคัญมักเกิดจาก เด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  แนวทางป้องกันที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ สร้างความรักความอบอุ่นในบ้าน พัฒนาให้ลูกเห็นคุณค่าของตนเอง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกฝังทัศนคติทางเพศที่เหมาะสม มีแบบอย่างที่ดี

 27. ขนาดและความสูง ในวัยเด็กเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีความกว้งของใหล่และสะโพกใกล้เคียงกันแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นผู้ชายจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตของใหล่มากที่สุด ในขนาดนี้ผู้หญิงมีอัตราการเจริญเติบโตของสะโพกกว่า

 28. สรุปความรู้ที่ 4
  บทบาททางเพศกับพัฒนาการทางสังคม

  สัมพันธภาพระหว่างหญิงและชายในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นั้นจะแตกต่างไปจากวัยเด็ก เนื่องมาจากความเจริญเติบโตของลักษณะทางร่างกาย โดยเฉพาะลักษณะทางเพศที่เป็นแรงกระตุ้นให้วัยรุ่นชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความพอใจในการพบปะ สังสรรค์ ร่วมเล่น เรียน ทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อวัยรุ่นชายและหญิงเริ่มมีความสนใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะเริ่มมีการให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศที่ตนเองควรจะเป็นมากขึ้นโดยวัยรุ่นจะเลีนแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาททางเพศจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนเอง กล่าวคือ วัยรุ่นชายก็จะเลีแบบจากพ่อ หรือพี่ชาย หรือญาติสาวที่สนิท เช่น ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญเป็นตน ในขณะที่วัยรุ่นหญิงก็จะเลียนแบบแม่ พี่สาว หรือญาติสาวที่สนิท

 29. สรุปความรู้ที่3 เจตคติเรื่องเพศ
  ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย หญิงไทยจะรักนวลสงวลตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ชายไทยไม่สำส่อนทางเพศ
  วัยรุ่นควรปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาเช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศ เป็นต้น

 30. เด็กผู้ชายที่เข้าสู่วัยรุ่นช้า จะมีความวิตกกังวลสูงเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งอาจจะไม่มั่นใจในความเป็นชาย รู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์มักลูกล้อเลียน กลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ ที่รูปร่างใหญ่โตกว่า มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับต่ำและรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยฝังใจไปได้อีกนาน วัยรุ่นหญิงที่โตเร็วกว่าเพื่อในวัยเดียวกันการ เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทางเพศ ซึ่งจะส่งผลทำให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์เพศขึ้นมาได้บ่อย วัยรุ่นหลายคนที่มีกิจกรรมส่วนตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจ ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้งเป็นประจำวัยนี้จะมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเป็นทุน และเมื่อมาผสมกับการที่มีระดับฮอร์โมนทางเพศเพิ่มสูงขึ้น

 31. หลักการปฏิเสธ ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดี

 32. สรุปหน่วยที่ 4 บทบาททางเพศกับพัฒนาการทางสังคม

  สัมพันธภาพระหว่างหญิงและชายในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นั้นจะแตกต่างไปจากวัยเด็ก เนื่องมาจากความเจริญเติบโตของลักษณะทางร่างกาย โดยเฉพาะลักษณะทางเพศที่เป็นแรงกระตุ้นให้วัยรุ่นชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความพอใจในการพบปะ สังสรรค์ ร่วมเล่น เรียน ทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อวัยรุ่นชายและหญิงเริ่มมีความสนใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะเริ่มมีการให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศที่ตนเองควรจะเป็นมากขึ้นโดยวัยรุ่นจะเลีนแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาททางเพศจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนเอง กล่าวคือ วัยรุ่นชายก็จะเลียนแบบจากพ่อ หรือพี่ชาย หรือญาติสาวที่สนิท เช่น ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญเป็นตน ในขณะที่วัยรุ่นหญิงก็จะเลียนแบบแม่ พี่สาว หรือญาติสาวที่สนิท เช่น ความนุ่มนวลอ่อนหวาน ซึ่งพฤติกรรมหรือบทบาททางเพศเหล่านี้ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม ถ้าสภาพสังคมหรือครอบคัรวที่เด็กอาศัยอยู่เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น คือมีบุคคลที่สามารถให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องได้ (แต่ถ้าไม่เป็นไปตามปกติ เด็กวัยรุ่นก็อาจที่การเบี่ยงเบนในด้านการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกัน)

  วัยรุ่นชายและหญิงจะรู้สึกอ่อนไหวกับคำพูดที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศของตนเองค่อนข้างมาก เช่น คำว่า “กะเทย” “ไม่เป็นลูกผู้ชาย” “ไม่เป็นกุลสตรี” เป็นตน เด็กที่ถูกประณามเช่นนี้ ไม่ว่าจากเพื่อนร่วมวัยหรือบุคคลต่างวัยก็ดี มักจะหาหนทางและวิธีประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมตามเพศหญิงหรือเพศชายของตน และจะไม่จำกัดว่าจะเลือกเลียนแบบเฉพาะบุคคลที่เด็กรักและพบเห็นในบ้านที่เป็นเพศเดียวกกันกับตนเท่านั้น หากแต่จะรวมไปถึงเพื่อนร่วมวัย บุคคลสำคัญต่างๆ ดารา นักร้องที่เป็นขวัญใจของตนเองมากขึ้น ซึ่งการเลียนแบบบทบาททางเพศเหล่านี้ อาจจะเหมาะสม หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรากฐานบุคลิกภาพดั้งเดิม ของเด็กวัยรุ่นด้วยเช่ยกัน

 33. หลักการปฏิเสธ ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดี

 34. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

  สรุป : ในวัยเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีความกว้างของไหล่และสะโพกใกล้ เคียงกัน แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชายจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความรู้สึกอยากที่จะถูกรัก และยังอยากได้รับความเอาใจใส่ ห่วงใยจากบุคคลที่มีความสำคัญต่อเด็ก จะทำให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งความวิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจในรูปร่างที่เปลี่ยนไป

 35. สรุปความรู้ที่ 2
  ทักษะการปฎิเสธ เมื่อเวลาที่มีคนมาชวนเรไปเที่ยวที่ต่างๆที่เราไม่รู้จักเรควรหาข้ออ้างว่าไม่ว่างไวโอกาศหน้าหรือเราก็พูดเพาะๆกับคนที่มาชวนเราเพราะเวลาเขามาชวนเราแล้วเราพูดไม่ดีหรือด่าเขาไปเขาอาจจะโมโหแล้วทำร้ายเราได้และเวลาเขามาชวนไม่ควรอยู่สองต่อสองกับเขาดว้ยความปราฎนาดี
  จกกดิฉัน น ส เข็มพลอย พุ่มไสว

 36. วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
  ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น

 37. เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย

  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ

  1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

  2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม

  3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

 38. ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
  ปัจจุบัน เรามักพบเด็กวัยรุ่นมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุสำคัญมักเกิดจาก เด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

  จึงแสวงหาการยอมรับ หาความสุขและความพึงพอใจจากแฟน เด็กขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักทางเพศ ขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ และทักษะในการป้องกันตนเอง

 39. สรุปความรู้ที่ 2
  การปฏิเสธ
  ทุกคนสามารถที่จะปฏิเสธได้โดยการที่ไม่ต้องไปถามคนอื่นถ้าเราถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวที่บ้านเราก็สามารถปฏิเธได้เพราะเราไม่อยากไป โยเฉพาะอย่างยิ่งถูกชักชวนไปทำอะไรที่ไม่ดีและไม่ปลอดภัยกับตัว การติดโรคติดต่อ การติดสารเสพติดที่ถูกเพื่อนชักชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีและไม่ปลอดภัยกับชีวิตเรา หรือถ้าหากเราไปมีพฤติกรรมแบบนั้นเราก็จะถูกสังคมรังเกลียด

 40. วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
  ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น

 41. ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
  ปัจจุบัน เรามักพบเด็กวัยรุ่นมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุสำคัญมักเกิดจาก เด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

  จึงแสวงหาการยอมรับ หาความสุขและความพึงพอใจจากแฟน เด็กขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักทางเพศ ขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ และทักษะในการป้องกันตนเอง

 42. ข้อ 4 แบคทีเรีย ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง การร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย ทั้งชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือชายกับหญิง จะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตาม ล้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด โรคเอดส์ ทั้งนั้น

 43. สรุปความรู้ที่4
  ปัญหาจากเพศสัมพันธ์มักเกิดจากเด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โรคมีสาเหตุจาก แบททีเรีย ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน เป็นโรคเอดส์ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ควรวางตัวให้เหมาะสมเพื่อป้องกัน

 44. สรุปความรู้ที่ 3
  กัดเจคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
  1 หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว
  2 ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศ
  3 ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง
  4 ชายไทยรับผิดชอบครอบครัว
  วัยรุ่นในปัจจุบันมีเจตคติที่ดีว่า2เพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
  โดยดิฉัน น ส เข็มพลอย พ่มไสว

 45. สรุปความรู้ที่ 3
  กัดเจคคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  ค่านิยมทางเพศของสังคมไทย
  1.หญิงไทยจะรักนวลสงวนตัว
  2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศ
  3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง
  4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว
  วัยรุ่นในปัจจุบันจะมีเจตคติที่ว่าสองมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน

 46. สรุปความรู้ที่ 3
  กัดเจคคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  ค่านิยมทางเพศของสังคมไทย
  1.หญิงไทยจะรักนวลสงวนตัว
  2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศ
  3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง
  4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว
  วัยรุ่นในปัจจุบันจะมีเจตคติที่ว่าสองมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: