คำชี้แจงการเรียน

       การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษา 5   รหัสวิชา  พ 23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เพศศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบการค้นคว้าหาความรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาต่อยอดความคิดของตนเอง  สนทนาข้อมูลความรู้ที่ได้ศึกษากับผู้อื่น  มีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม ตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

1.  ทำการประเมินผล  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ
1.1  ประเมินผลก่อนเรียน  เป็นการประเมินผลเพื่อค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.2  การประเมินผลระหว่างเรียน  การประเมินผลวิธีนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุ
หน่วยการเรียนของเรื่องนั้น ๆ
1.3  การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนหรือการประเมินผลรวม  เป็นการประเมินผลภายหลังที่ครูได้สอนจบกระบวนการเรียนการสอนทั้งหน่วยแล้ว

2. ร่วมศึกษาข้อมูล เนื้อหา สาระความรู้ และดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เพศศึกษา
มีจำนวน    6  กิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้
2.1  กิจกรรมที่ 1  เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
2.2  กิจกรรมที่ 2  รวมกลุ่มแบ่งงาน
2.3  กิจกรรมที่ 3  ค้นคว้าความรู้
2.4  กิจกรรมที่ 4  ศึกษาวิธีการทำโครงงาน
2.5  กิจกรรมที่ 5  วางแผนการนำเสนอผลงาน
2.6  กิจกรรมที่ 6  ภูมิรู้ภูมิปัญญา

3.  ร่วมสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปเขียนรายงานในรูปแบบ
โครงงานสุขศึกษา

4. ร่วมกันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า จากการจัดทำโครงงานสุขศึกษา  และสรุปความรู้ที่ได้จากโครงงาน
ในชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถคัดสรรความรู้จากแหล่งเรียนรู้
บนอินเทอร์เน็ตได้

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างสรรค์ความรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี

1.  วิธีการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษา 5  รหัสวิชา พ 23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง
เพศศึกษา  เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยผ่านวิธีจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์  มีขั้นตอน  7  ขั้นตอน  ดังนี้
           ขั้นตอนที่ 1  สร้างมโนทัศน์                                 
           
ขั้นตอนที่ 2  เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับข้อมูลใหม่
           ขั้นตอนที่  3  สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
           ขั้นตอนที่ 4  สะท้อนความคิดกับบุคคลอื่น
           ขั้นตอนที่  5  ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่
           ขั้นตอนที่  6  รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ความรู้
           ขั้นตอนที่  7  นำเสนอความรู้

2.  ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลจาก  ห้องสมุด  จากอินเทอร์เน็ต  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน

3.   ฝึกการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

4.  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าความรู้ของตนเองผ่านการนำเสนอโครงงาน

5.  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าความรู้ของตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: