วัดผลประเมินผล

   หลักการ/แนวคิด

             การประเมินผลนักเรียนด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการวัดความรู้ความสามารถทางการใช้ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอด การนำเสนอข้อมูล ของนักเรียน ที่ถูกต้อง และสามารถเชื่อถือได้ โดยประเมินนักเรียนจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  การร่วมกิจกกลุ่ม  ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง  และนำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยสังเกตจากการลงมือปฏิบัติ  ศึกษา  ค้นคว้า  จนเกิดองค์ความรู้   สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกฝน  และที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เกณฑ์การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนของชิ้นงาน

 

  วิธีการวัดผลประเมินผล

                  การจัดการเรียนรู้รูปแบบการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์มีการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริงโดยใช้วิธีการ    ดังนี้

                 1.  ประเมินโดยภาระงานที่สร้างขึ้นตามคำสั่ง  เป็นการตรวจผลงาน / ชิ้นงาน
                 
2.  ประเมินโดยภาระงานที่แสดงถึงความสามารถที่เกิดขึ้น   เป็นการประเมินทักษะการคิด / ค่านิยม
                 
3.  ประเมินโดยใช้โครงงาน  เป็นการประเมินโครงงานนักเรียนที่นักเรียนได้สนใจและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                 
4.  ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                 การวัดผลประเมินผลทักษะการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์นั้นเพื่อทราบพัฒนาการในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองภายใต้บริบทของสังคมในชีวิตจริงที่มีผลต่อการเรียนรู้  โดยผ่านผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน  มีเกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics )   บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน  ,  แบบบันทึกการประเมินชิ้นงานของนักเรียน , แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 

  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล  (Rubrics)

                 การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนในด้านทักษะการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์ตามเกณฑ์การให้คะแนน  ( Rubrics ) รายละเอียดระดับคะแนนแบบแยกส่วน   เป็นการกำหนดรายละเอียด  แบ่งออกเป็น  4  ระดับ  โดยการนำลักษณะย่อยหรือตัวแปรย่อยมาจัดลำดับความสำคัญและเขียนตัวเลขกำกับไว้แล้วนำตัวแปรต่างๆมาเขียนบรรยายให้ชัดเจน  จากความสำคัญต่ำที่สุด  ให้กำหนดจุดอ่อนระดับต่ำสุดไว้ที่  1  และเพิ่มตัวแปรถัดไปแต่ละระดับ  หรือเพิ่มความถูกต้องสูงขึ้นทีละระดับ โดย มีระดับคุณภาพ  4  ระดับ  ได้แก่  ระดับคุณภาพ 1 , 2 , 3 , 4  ไว้สำหรับใช้ประเมินผลงาน/ชิ้นงานในแต่ละชิ้นงาน  ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้  ประเมินค่านิยม  การประเมินผลงานในแต่ละงาน  ผลงานต้องมีคุณภาพตามลักษณะงานที่ทำ และให้ข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback ) นักเรียนอย่างชัดเจน  อธิบายให้นักเรียนเห็นแนวทางในการพัฒนางาน / ชิ้นงาน  ของตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาจุดบกพร่องของตนเอง 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: