นักเรียนศึกษาเนื่้อหาตามสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านลงในช่อง “ให้ความเห็น” มาอย่างน้อย8บรรทัดให้ได้ใจความสำคัญ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 15 นาที

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

สาระการเรียนรู้  การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด  อ่านต่อ…

Advertisements
Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 18, 2012

การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนศึกษาเนื่้อหาตามสาระการเรียนรู้ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 25 นาที

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

       การเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบางคนเจริญเติบโตช้า บางคนเจริญเติบโตเร็วและในขณะที่บางคนมีการเจริญเติบโตที่สมวัย

ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตุ่มไรท่อ ซึ่งควบคุมกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่เราสามารถสังเกตได้ มีดังนี้
              ๑.มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำหนัก ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น  ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทัน จึงส่งผลให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ได้ง่าย
              ๒.เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ ในวัยรุ่นชายจะมีการเคลื่อนตัวของอสุจิ ที่เรียกว่าฝันเปียก ส่วนในวัยรุ่นหญิงนั้นจะมีประจำเดือนตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะของเพศหญิงและเพศชาย
อ่านต่อ…

Posted by: krutassanee | พฤศจิกายน 17, 2012

ระบบประสาทและพัฒนาการวัยรุ่น

นักเรียนศึกษาเนื่้อหาตามสาระการเรียนรู้  พร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านลงในช่อง  “ให้ความเห็น” มาอย่างน้อย8บรรทัดให้ได้ใจความสำคัญ  ใช้เวลาศึกษาประมาณ  20  นาที

สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระการเรียนรู้
ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ

ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อสุขภาพวัยรุ่น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีคความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ และการดำรงชีวิตของมนูษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายๆระบบทำงานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้

ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้น แต่ระบบที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดนั่นก็คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบประสาท ( Nervous System ) ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย อ่านต่อ…

การออกกำลังกายเพื่อดูแลร่างกายไม่ห้เกิดโรคไม่ติดต่อ

ชีวิตนี้ต้องออกกำลังกาย การออกกำลังกายสำคัญมากในการสร้างสุขภาพ เพราะว่าธรรมชาติ ของสิ่งมีชีวิตต้องเคลื่อนไหวได้ สิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว คือสิ่งที่ใกล้ตายแล้ว ชีวิตคนเราจึงต้องเคลื่อนไหวให้มากเข้าไว้ เราเรียกการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องว่า “การออกกำลังกาย”
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะไม่มุ่งเน้นที่การแข่งขัน แต่จะมุ่งเน้นที่การทำงานของร่างกายทุกระบบให้สอดประสานกันเป็นปกติ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นการยืดหยุ่นเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดความคล่องตัว ไม่มีส่วนใดในร่างกายติดตึง ติดขัด การยืดหยุ่นเนื้อเยื่อจะใช้แรงในการออกกำลังกายไม่มาก เพราะเน้นการเหยียดยืด ผ่อนคลาย ไม่ได้เน้นที่การออกแรง จึงทำได้อย่างปลอดภัยและทุกเวลา

ผลงานนักเรียนการนำเสนอโครงงานสุขศึกษาพัฒนาด้วยคุณธรรม
ติดตามชมได้ที่นี่ค่ะ

ติดตามผลงานเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ อ่านต่อ…

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ และเสวนากับเพื่อนแล้วให้นักเรียน แล้วดำเนินกิจกรรมดังนี้

    1.  จัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ PowerPoint 
    2.  นำผลงานที่ผลิตสื่อรูปแบบ  PowerPoint ไปสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของตนเองใน บล็อกครูสอนดีด้วยค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

Posted by: krutassanee | กรกฎาคม 16, 2012

ผลงานคัดสรร

ผลงานคัดสรร 

ของนักเรียนชั้น ม.3

กิจกรรมที่ 1  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

 

 

« Newer Posts - Older Posts »

หมวดหมู่